مقاله بررسی تاثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبی شدن مغز
مقاله دست برتری
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه و نمونه آماری آن شامل ۱۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز بود که به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای (۵۵ دختر راست برتر، ۴۰ پسر راست برتر، ۵۵ دختر چپ برتر، ۴۰ پسر چپ برتر) انتخاب شدند.
روش کار: پژوهش شامل چهار مرحله شامل مرحله اول پاسخ به آزمون چپ برتری چاپمن، مرحله دوم، فراگیری ۳۰ واژه پربسامد و مرحله سوم شامل آزمون تکمیل کردن ریشه کلمات و مرحله چهارم، آزمون بازشناسی بلی/خیر بود که روی نمونه ها اجرا شد.
یافته ها: نشان داد که میزان حافظه آشکار افراد راست برتر با چپ برتر تفاوت دارد (p=0.004)، ولی میزان حافظه ناآشکار آن ها تفاوت ندارد (p<0.614) هچنین بین حافظه آشکار دختران راست برتر با پسران راست برتر و دختران و پسران چپ برتر تفاوت وجود داشت.
نتیجه گیری: میزان حافظه آشکار افراد راست برتر با چپ برتر تفاوت دارد و این تفاوت بین دختران راست برتر با پسران راست برتر و دختران و پسران چپ برتر است.