مقاله بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی اطلاعات
مقاله توانمندسازی
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دامغانیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: روزبان فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر کنونی مهم ترین دارایی سازمان ها، دانش منابع انسانی آنها است و همچنین ابزارها و عواملی که بر دانش منابع انسانی و مدیریت این دانش اثرگذار است. با مطالعه این عوامل، می توان برنامه هایی برای موفقیت مدیریت دانش طرح ریزی کرد. در این نوشتار به بررسی رابطه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم با میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی است. روایی پرسش نامه بر اساس تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری ۳۰۰ نفر از کارشناسان و مدیران تعیین شده است. با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۶۳ پرسش نامه جمع آوری شد. در مورد چگونگی تاثیرپذیری مدیریت دانش از طریق تکنولوژی اطلاعات، مطالعات اندکی انجام گرفته و این رابطه مبهم است. این مطالعه قصد دارد نقش میانجی توانمندسازی را در این رابطه بررسی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تکنولوژی اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم، از طریق توانمندسازی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد.