مقاله بررسی تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرفس کوهی
مقاله خواب بذر
مقاله سرمادهی
مقاله اسید جیبرلیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima Mozaff. یکی از گیاهان مرتعی و دارویی بومی ایران است که متاسفانه به علت برداشت غیرمجاز در معرض انقراض می باشد. این تحقیق به منظور بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه کرفس کوهی تحت تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سرمادهی (دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲، ۴، ۸ و ۱۰ هفته)، اسید جیبرلیک (محلول ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام)، تلفیق تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک (سرمادهی در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲، ۴، ۸ و 10 هفته به همراه محلول  500پی پی ام اسید جیبرلیک) بودند. نتایج نشان داد بین تیمارهای شکست خواب بذر اختلاف معنی داری در سطح آماری یک درصد وجود دارد. بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار ۱۰ هفته سرمادهی به همراه محلول ۵۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک (۸۸ درصد) و ۸ هفته سرمادهی به همراه محلول ۵۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک (۸۶ درصد) مشاهده شد. نتایج نشان داد بالاترین طول ساقه چه (۳۲ میلی متر) و طول ریشه چه (۲۴ میلی متر) نیز تحت تیمار ۱۰ هفته سرمادهی به همراه محلول ۵۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک حاصل شد.