مقاله بررسی تاثیر تنفس عمیق، آهسته و منظم بر شدت درد پانسمان سوختگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تنفس عمیق، آهسته و منظم بر شدت درد پانسمان سوختگی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنفس
مقاله شدت درد
مقاله سوختگی
مقاله پانسمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله گانی هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی صفرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مقانی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: جیواد ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد سوختگی یکی از شدیدترین و مداوم ترین انواع درد است. یکی از زمان هایی که معمولا بیماران سوخته بیشترین میزان درد را تجربه می کنند، زمان تعویض پانسمان است. مطالعه حاضر با هدف «تعیین تاثیر تنفس عمیق، آهسته و منظم بر شدت درد پانسمان در بیماران مبتلا به سوختگی» صورت گرفت.
روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو گروهه شاهددار بود که درد ۶۸ بیمار مرد مراجعه کننده به بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد را در دوره زمانی اسفند ۱۳۸۹ تا مرداد ماه ۱۳۹۰ از طریق نمونه گیری آسان و سپس تخصیص تصادفی که در بیماران یکی از گروه های مداخله یا کنترل قرار می گرفتند مورد بررسی قرار داد. داده ها با استفاده از ابزار سنجش درد دیداری (Visual analogue scale) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در ابتدا میانگین نمره شدت درد پانسمان سوختگی در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله به ترتیب ۵٫۸۲ و ۳٫۶۶ و در گروه کنترل قبل و بعد به ترتیب ۵٫۳ و ۴٫۸ بود که این تفاوت در شدت درد بعد از پانسمان در دوگروه مداخله و کنترل معنی دار گزارش شد (۰٫۰۴=p).
نتیجه گیری: بکارگیری تنفس عمیق، آهسته و منظم می تواند یکی از عوامل موثر در کاهش شدت درد پانسمان سوختگی باشد.