مقاله بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و شاخص های آن در چهار رقم گیاه آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و شاخص های آن در چهار رقم گیاه آفتابگردان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله گیاهچه
مقاله هیپوکوتیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی چهار رقم آفتابگردان آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا درآمد. فاکتور اول ارقام آفتابگردان در چهار سطح شامل هایسان، مگاسان، اروفلور و آذرگل. فاکتور دوم سطوح مختلف شوری در پنج سطح شامل صفر (آب مقطر)، ۰٫۳-، -۰٫۵، ۱- و ۱٫۵- مگا پاسکال بودند. در تجزیه واریانس اثر رقم در اکثر صفات مورد مطالعه معنی دار بود. اثر شوری بر وزن خشک و تر ساقه چه و وزن خشک گیاهچه، وزن خشک و تر ریشه چه، وزن تر گیاهچه، درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و بنیه بذر معنی دار بود. هم چنین اثر متقابل رقم و شوری بر صفاتی از جمله وزن خشک ساقه چه و وزن خشک و تر ریشه چه در سطح احتمال پنج درصد و بر وزن تر ساقه چه و گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تمامی صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و بنیه بذر با افزایش شوری در تمام ارقام کاهش یافت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقادیر وزن خشک ساقه چه و گیاه چه، وزن تر ساقه چه، ریشه چه و گیاه چه و طول ریشه چه مربوط به رقم هایسان بود. صفاتی مانند درصد و سرعت جوانه زنی و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در رقم اروفلور بالاتر از سایر ارقام مشاهده شد. هم چنین رقم آذرگل بیشترین مقدار وزن خشک ریشه چه، طول ریشه چه و بنیه بذر را داشت.