مقاله بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدان گیاه یونجه رقم یزدی (Medicago sativa L., cv. Yazdi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدان گیاه یونجه رقم یزدی (Medicago sativa L., cv. Yazdi)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسیانین
مقاله تنش خشکی
مقاله لیکوپن
مقاله یونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بلداجی سیدافشین
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: پروانک بروجنی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای پی بردن به پاسخ سیستم آنتی اکسیدان گیاه یونجه به تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بر اساس محتوای آب خاک، تیمارهای ۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی (FC) تهیه و تاثیر سطوح خشکی بر میزان آنتوسیانین، بتاکاروتن، لیکوپن و مشتقات سیناپوئیل بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد تنش خشکی باعث افزایش معنی دار میزان آنتوسیانین، مشتقات سیناپوئیل، بتاکاروتن و لیکوپن در سطح %۱ در مقایسه با شاهد در گیاه یونجه گردید. در سطوح خشکی ۲۵ و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی، میزان آنتوسیانین و مشتقات سیناپوئیل به ترتیب تا ۱۴٫۰۲ و ۵٫۷۲ برابر و مقدار مشتقات سیناپوئیل تا ۱٫۸۳ و ۱٫۶۹ برابر افزایش یافت. به طور مشابهی میزان بتاکاروتن در سطوح ۷۵، ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری را نشان داد، هر چند میزان بتاکاروتن بین این سطوح تفاوت معنی دار با یکدیگر نداشت. در مورد لیکوپن نیز تمامی سطوح خشکی به غیر از تیمار ۲۵ درصد تفاوت معنی داری را با شاهد نشان نداد. تنش خشکی باعث ایجاد صدمات اکسیداتیو شده که غشاهای سلولی را هدف قرار می دهد. بنابراین ترکیبات آنتی اکسیدان همانند آنتوسیانین، مشتقات سیناپوئیل، لیکوپن و بتاکاروتن برای بقا گیاه در شرایط تنش خشکی مفید هستند.