مقاله بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و پروفیل یونی برگ پرچم ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و پروفیل یونی برگ پرچم ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکی
مقاله برگ پرچم
مقاله عملکرد
مقاله عناصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتکش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فواد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و پروفیل یونی برگ پرچم در ارقام مختلف گندم ازمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار درسال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه شخصی واقع درشهرستان دامغان انجام گرفت. این ازمایش شامل ۲ عامل بود به طوری که عامل اول تنش خشکی با ۳ سطح (۱- آبیاری معمول بدون تنش هر هفت روز یکبار تا آخر فصل رشد ۲- آبیاری هر هفت روز یک بار تا مرحله گلدهی و بعد از آن هر چهارده روز یکبار تا پایان فصل رشد ۳- آبیاری معمول تا مرحله گلدهی و قطع آن تا پایان فصل رشد) و عامل دوم ارقام با ۲ سطح (روشن و پیشتاز) بود که عامل تنش خشکی در کرت های اصلی و ارقام در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که تنش خشکی به جز در مورد تعداد سنبلچه در سنبله در نتایج نهایی سایر متغیرهای مورد مطالعه دیگر (عملکرد، تعداد خوشه، دانه در سنبله، وزن هزاردانه، وزن سنبله) اثر معنی داری داشت ولی عامل رقم نتوانست در هیچ یک از صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشته باشد. این مطلب می تواند بیانگر این باشد که در مطالعات مربوط به تنش خشکی، صفات فوق الذکر می تواند به عنوان شاخص های تمیز دهنده مورد استفاده قرار گیرد. مقایسه میانگین ها در آنالیز پتاسیم نشان داد که بیشترین میزان پتاسیم (۱۴۷۹٫۲)، سدیم (۵٫۲۳۷) در تیمار قطع آبیاری مشاهده شد بین سطوح تنش خشکی تفاوت معنی داری از نظر میزان منیزیم (۳۰۱٫۱) منگنز (۰٫۳۶۱۲) کلسیم (۱۷٫۵۸) نگذاشتند. این نکته می تواند دخالت چنین عناصری را در تحمل به تنش خشکی مورد تاکید قرار دهد و به دنبال آن با توجه به نقش این عناصر در فیزیولوژی گیاه می توانند در شناسایی فرایندهای دخیل در تحمل به خشکی مورد استفاده قرار گیرند.