مقاله بررسی تاثیر تمرین ورزشی بر ساختار بافتی جیروس دندانه ای هیپوکامپ در موش صحرایی صرعی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرین ورزشی بر ساختار بافتی جیروس دندانه ای هیپوکامپ در موش صحرایی صرعی شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنتلین تترازول
مقاله ورزش
مقاله هیپوکامپ
مقاله موش صحرایی
مقاله صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی نصر سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در رابطه با اثر تمرین ورزشی بر روی ساختار جیروس دندانه ای هیپوکامپ حیوانات صرعی با پنتلین تترازول (PTZ) اطلاعات ضد و نقیضی گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ورزش بر تعداد سلول ها بافت جیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی صرعی شده می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش نر صحرایی به صورت تصادفی در ۴ گروه ۱۰ تایی قرار گرفتند که شامل گروه ۱- سالم بدون تمرین ورزشی؛ ۲- گروه صرعی شده با PTZ بدون تمرین ورزشی؛ ۳- گروه سالم که تمرین ورزشی می گرفتند؛ و ۴- گروه صرعی شده با PTZ بودند. پس از گذرندان دوره ورزش (۶ هفته) حیوانات بی هوش شدند و مغز آن ها خارج و ثابت شد. بعد از پاساژ بافتی، مقطع گیری و سپس رنگ آمیزی شدند. با روش ایمونوهیستوشیمی میزان مرگ سلول های ناحیه هیپوکامپ نیز بررسی شد.
نتایج: میانگین تعداد سلول های سالم جیروس دندانه ای هیپوکامپ در موش های که صرعی شده بودند و ورزش می گرفتند (ورزش + PTZ) به طور معنی داری بیشتر از گروهی بود که صرعی شده (PTZ) و ورزش نمی گرفتند. هم چنین، این تغییرات در حیوانات سالم که ورزش می گرفتند به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل و صرعی شده بود که ورزش نمی گرفتند. مرگ فیزیولوژیک سلول های جیروس دندانه ای هیپوکامپ در موش های صرعی شده بیشتر از گروه کنترل (سالم)، و صرعی شده بود که تمرین ورزشی می گرفتند.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که صرع تجربی (کیندلینگ) با پنتلین تترازول موجب کاهش نورون های سالم در ناحیه ای جیروس دندانه ای هیپوکامپ می شود، در حالی که ورزش تغییرات مورفولوژی نورون های سالم جیروس دندانه هیپوکامپی را به تاخیر می اندازد.