مقاله بررسی تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران مبتلا به پارکینسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۵۲ تا ۲۳۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران مبتلا به پارکینسون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری پارکینسون
مقاله نوروفیدبک
مقاله ثبات وضعیتی
مقاله خطر سقوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپیکان عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری تربتی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با پیشروی بیماری پارکینسون، عوارض ناخواسته ای همچون نقص تعادل، کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد نشان داده اند که برنامه های مکمل فرایند درمان همچون فیزیوتراپی با وجود کاهش عوارض ناخواسته، مغز و امواج آن را به عنوان عامل اصلی بروز بیماری و کنترل حرکات بدن نادیده می گیرند. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین های نوروفیدبک بر تعادل و سقوط در بیماران مبتلا به پارکینسون بود.
روش ها: این مطالعه در زمره پژوهش های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود که بر گروه های مورد و شاهد انجام شد. از بین داوطلبین، ۱۶ بیمار بر اساس معیارهای تحقیق انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم گردیدند. گروه تجربی در ۸ جلسه تمرین های نوروفیدبک واقعی و گروه شاهد در ۸ جلسه نوروفیدبک ساختگی شرکت نمودند. پیش و پس از دوره نوروفیدبک خطر سقوط و ثبات وضعیتی، اندازه گیری و مقایسه شد. برای ارزیابی خطر سقوط و ثبات وضعیتی از دستگاه بایودکس و به ترتیب از آزمون های خطر سقوط (Fall risk) و ثبات وضعیتی (Postural stability) در سطح ۸ استفاده گردید. سپس نتایج پیش و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات خطر سقوط و ثبات وضعیتی گروه تجربی پس از انجام مداخله، بهبود معنی داری داشت (P<0.001). میانگین نمرات خطر سقوط (P=0.450) و ثبات وضعیتی (P=0.750) گروه شاهد تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: تمرین های نوروفیدبک می تواند در کنار روش های مرسوم پزشکی مانند دارودرمانی برای کنترل عوارض بیماری پارکینسون به خصوص حفظ وضعیت و جلوگیری از سقوط استفاده شود.