مقاله بررسی تاثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپی زیاتومی
مقاله پرینه
مقاله تمرینات کگل
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اپی زیاتومی یکی از متداول ترین اعمال جراحی زنان است و درد ناشی از اپی زیاتومی بالای ۶۰ درصد گزارش شده است.عدم کنترل موثر درد ناحیه لگن و پرینه، باعث بروز اثرات روحی و فیزیولوژیکی نا مطلوبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پس از عمل اپی زیاتومی در مادران نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سال۹۱ بر روی ۶۴ زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج جهت انجام زایمان طبیعی که اپی زیاتومی شده بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی ساده و متوالی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، تحت مداخله و مراقبت های معمول و تمرینات ورزشی کگل قرار گرفته و افراد گروه شاهد تحت مراقبت های معمول بخش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس دیداری درد بود. شدت درد، میزان مسکن مصرفی و تعداد دفعات مصرف مسکن (مفنامیک اسید) طی ۴۸ ساعت اول در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین شدت درد بعد از اپی زیاتومی بر اساس مقیاس دیداری درد در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۰٫۸±۵٫۹ و ۰٫۵±۷٫۹، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی در گروه مورد و شاهد بعد از انجام اپی زیاتومی به ترتیب ۰٫۸۰±۰٫۲۹ و ۱٫۳۹±۱٫۱۶ میلی گرم در هر بار و میانگین تعداد دفعات مصرف مسکن مخدر درگروه مورد و شاهد به ترتیب ۰٫۹۲±۰٫۹۴ و ۱٫۰۳±۴٫۰۹ بود. شدت درد، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی و میانگین تعداد دفعات مصرف دارو در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر بود (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: استفاده از تمرینات کگل پس از اپی زیاتومی باعث کاهش درد شده و همچنین میزان مسکن خوراکی مصرفی و دفعات مصرف مسکن کاهش می یابد.