مقاله بررسی تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودیالیز
مقاله هاتایوگا
مقاله کیفیت خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباحاجی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری شهین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدمیثم
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی سیده فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال خواب با مشکلات جسمی و رفتاری و روانی همراه است. شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی شاهددار است که ۳۱ بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران در گروه شاهد و ۳۱ بیمار همودیالیزی از بیمارستان بقیه ا… (عج) در گروه آزمون با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال ۱۳۸۹ قرار گرفتند و تمرینات هاتایوگا پس از آموزش اولیه توسط مربی یوگا، به مدت یک ساعت دو بار در هفته و به مدت دو ماه در گروه آزمون انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه پیتس بورگ بود که قبل از مداخله و دو ماه بعد از آن اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و آزمون های آماری توصیفی،t مستقل، t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به این که در پرسشنامه پیتس بورگ، نمره پایین تر وضعیت بهتر را نشان می دهد، میانگین نمره کیفیت خواب قبل از مداخله در گروه آزمون (۱۲٫۳(±۲٫۸)) نسبت به بعد از مداخله (۶٫۲(±۲٫۳)) به طور معناداری کمتر بود (p<0.001). در حالی که این تفاوت در گروه شاهد معنادار نبود.
نتیجه گیری: انجام تمرینات هاتایوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی اثر مثبت دارد. آموزش بیماران در خصوص استفاده از این تمرینات می تواند بر کیفیت خواب این بیماران تاثیرگذار باشد.