مقاله بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر تعادل عملکردی کودکان سندرم داون ۱۲-۸ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر تعادل عملکردی کودکان سندرم داون ۱۲-۸ سال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل
مقاله تمرینات مقاومتی پیشرونده
مقاله قدرت ایزومتریک
مقاله سندرم داون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی نژاد طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهاب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرفهیمی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درمان های توانبخشی در کاهش ناتوانی های ناشی از سندرم داون از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. به دلیل اهمیت تعادل در ایجاد استقلال فردی، و نقش قدرت در تعادل، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر تعادل کودکان سندرم داون پرداخته است.
روش بررسی: ۱۵ کودک سندرم داون دختر با دامنه سنی ۱۲-۸ سال، به روش نمونه گیری در دسترس در این مطالعه شرکت نمودند. آزمودنی ها به مدت ۶ هفته، هفته ای ۳ جلسه، تمرینات مقاومتی پیشرونده را دریافت کردند. طی مداخله ۳ نفر از آنها از مطالعه خارج شدند. تعادل توسط آزمون برگ و قدرت ایزومتریک گروه عضلانی ابداکتور و فلکسور هیپ، اکستانسور و فلکسور زانوی هر دو اندام تحتانی با استفاده از دینامومتر دستی نیکلاس ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها و بررسی فرضیات از آزمون t زوجی استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از اتمام دوره مداخله، میانگین تعادل عملکردی (P<0.001) و قدرت ایزومتریک عضلات مورد نظر (p<0.001) افزایش معنی داری داشته است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد نتایج این مطالعه تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده را بر بهبود تعادل تایید نموده است و کودکان سندرم داون در سطح سنی ۱۲-۸ سال از این روش می توانند بهره مند شوند.