مقاله بررسی تاثیر تمرینات تقویتی شانه بر ضخامت عضلات اکستانسور ستون فقرات گردنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرینات تقویتی شانه بر ضخامت عضلات اکستانسور ستون فقرات گردنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین تقویتی
مقاله شانه
مقاله ضخامت
مقاله اکستانسور
مقاله گردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی زاویه مینو
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: عضلات اکستانسور گردن نقش مهمی را در برقراری ثبات در ستون فقرات گردنی ایفا می کنند. فعالیت عضلات اندام فوقانی ممکن است منجر به افزایش عملکرد عضلات اکستانسور ستون فقرات گردنی شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات ضخامت عضلات اکستانسور گردن به دنبال برنامه تمرینی تقویتی ابداکتوری شانه بود.
مواد و روش ها: افراد شرکت کننده در این مطالعه ۲۸ خانم سالم (۲۰-۲۵ سال) بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات تقویتی ابداکتوری شانه (۱۴ نفر) و گروه کنترل (۱۴ نفر) قرار داده گرفتند. طول مدت مداخله در هر دو گروه، ۱۰ هفته در نظر گرفته شد. ضخامت پنج عضله تراپزیوس فوقانی، سمی اسپاینالیس سرویسیس، سمی اسپاینالیس کپیتیس، اسپلنیوس کپیتیس و مولتی فیدوس با استفاده از اولترا سونوگرافی اندازه گیری شد.
یافته ها: تمرینات تقویتی ابداکتوری شانه به طور معنی داری منجر به افزایش ضخامت عضلات اکستانسور گردن شد (P<0.001). عضله سمی اسپاینالیس کپیتیس بیشترین افزایش ضخامت را در بین عضلات اکستانسور نشان داد.
نتیجه گیری: تمرینات عضلات اندام فوقانی به صورتی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت نقش موثری در افزایش ضخامت عضلات ناحیه خلف گردن داشته است. توصیه می شود که از این نوع تمرینات در بهبود عملکرد عضلات اکستانسور گردن استفاده گردد.