مقاله بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله تماس
مقاله دلبستگی
مقاله مادر
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: تارا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوزاده طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اولین ساعات تولد، یک دوره بحرانی برای شکل گیری دلبستگی مادر و نوزاد و کاهش اضطراب مربوط به نوزاد است و جداسازی مادر و نوزاد در این زمان، منجر به اثرات نامطلوبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۱۱۴ مادر نخست باردار مراجعه کننده جهت زایمان به زایشگاه بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد به دو گروه مراقبت با تماس پوستی و مراقبت معمول تقسیم شدند. در گروه تماس پوستی، نوزاد بلافاصله پس از زایمان، بدون پوشش، به صورت سینه به سینه در تماس پوستی با مادرش قرار می گرفت. در گروه مراقبت معمول، نوزاد بلافاصله پس از زایمان، به زیر گرم کننده تابشی منتقل می شد. اطلاعات مربوط به مادر و نوزاد با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و دو گروه تا پایان دوره نوزادی جهت ارزیابی میزان دلبستگی مادر و نوزاد و اضطراب مربوط به نوزاد مورد پیگیری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های کای دو، تی مستقل و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۹۲ زوج مطالعه را به پایان رساندند. در گروه تماس پوستی نسبت به گروه مراقبت معمول، میزان دلبستگی مادری به طور معنی داری افزایش یافت (
۵۱٫۱۷±۳٫۸۸ در مقابل ۴۹٫۱۹±۴٫۵۶، p=0.02) و میزان اضطراب مربوط به نوزاد کاهش یافته بود (۲۸٫۲±۳٫۳۲ در مقابل ۲۶٫۰۷±۴٫۱۶، p=0.03).
نتیجه گیری: تماس پوستی مادر و نوزاد، میزان دلبستگی مادری را افزایش و میزان اضطراب مربوط به نوزاد را کاهش می دهد.