مقاله بررسی تاثیر تغییر موقعیت چانه در پلن عمودی بر میزان بزرگ نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۰۶ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تغییر موقعیت چانه در پلن عمودی بر میزان بزرگ نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله بزرگ نمایی رادیوگرافی
مقاله فک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی نیان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان ندیکی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زاده سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رادیوگرافی پانورامیک تصویری توموگرافی از ساختمان های صورت به دست می دهد، که بزرگ نمایی نابرابر در قسمت های مختلف فکین از محدودیت های آن است. از سویی موقعیت غلط بیمار سبب می شود که تصاویری محو در بیرون از لایه تصویر تشکیل شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ۱۰ درجه تغییر در موقعیت چانه در پلن عمودی بر میزان بزرگ نمایی قسمت های مختلف فکین در تصاویر پانورامیک بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۶ جمجمه خشک انسان به وسیله گوتاپرکا در نواحی دندان های سانترال، پرمولر، مولر فکین و راموس مندیبل در فواصل افقی و عمودی نشان دار شدند. سپس هر جمجمه به میزان ۱۰ درجه به سمت بالا و پایین انحراف داده شد و تصاویر پانورامیک مربوطه تهیه گردید. اندازه گیری بر روی جمجمه ها و رادیوگرافی ها توسط دو مشاهده گر به طور مستقل انجام شد. داده ها به منظور تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS11.5 گردید. بزرگ نمایی در هر ناحیه محاسبه و نتایج توسط آزمون های t و ضریب ارتباط بینابینی (Intraclass correlation coefficient یا ICC) آنالیز گردید (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در حالت بالا بردن چانه ناحیه قدام فکین بیشترین بزرگ نمایی در هر دو بعد افقی و عمودی را نشان داد و کمترین تاثیر در ناحیه خلف مندیبل مشاهده گردید. در حالت پایین آوردن چانه در ابعاد افقی در اغلب نواحی، اندازه تصویر کوچک تر از واحد شد. میانگین بزرگ نمایی در هر دو بعد و در هر دو حالت بالا و پایین آوردن چانه، با میانگین بزرگ نمایی دستگاه در موقعیت نرمال (۱٫۲۵) تفاوت معنی دار داشت (۰٫۰۵>p value).
نتیجه گیری: در هر دو حالت بالا و پایین آوردن چانه، بزرگ نمایی در هر دو بعد افقی و عمودی، به میزان متفاوت در نواحی مختلف فکین تغییر می یابد. بیشتر این تغییرات در نواحی قدامی می باشد.