مقاله بررسی تاثیر تغییر موقعیت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعیت نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تغییر موقعیت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعیت نرمال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگاره پانورامیک
مقاله بزرگ نمایی
مقاله موقعیت
مقاله محور ساجیتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی نیان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نیکویی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی بیدگلی مهدیه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل متعددی می تواند منجر به بدشکلی در تصاویر پانورامیک شود که از آن جمله می توان به موقعیت سر بیمار اشاره کرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تغییر موقعیت در محور ساجیتال بر میزان بزرگ نمایی در قسمت های مختلف فکین و مقایسه آن ها با حالت نرمال بود.
مواد و روش ها: این مطالعه آزمایشگاهی توصیفی، تحلیلی، مقطعی بر روی ۷ جمجمه خشک انسان انجام گردید. جمجمه ها به وسیله شاخص اپک در نواحی مختلف دندانی در فواصل افقی و عمودی نشان دار شدند. هر جمجمه در مراحل مجزا به میزان ۲-۱، ۴-۲ و ۶-۴ درجه به سمت چپ چرخیده و انحراف داده شد و تصاویر پانورامیک در هر موقعیت تهیه گردید. سپس بزرگ نمایی در هر ناحیه محاسبه و نتایج در نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ توسط آزمون T-test و ضریب توافق بینابینی آنالیز شد (۰٫۰۵≥a).
یافته ها: در تغییر موقعیت سر حول محور ساجیتال بیش ترین تغییرات در ابعاد افقی مشاهده شد. تغییرات معنی دار در درجات بالاتر از ۴ مشاهده شد که این تغییرات در دندان های ۳ تا ۶ سمت چپ مندیبل (p value ها به ترتیب ۰٫۰۴۴، ۰٫۰۰۵، ۰٫۰۴۴ و ۰٫۰۰۶) دیده شد. در دندان های ۵ و ۶ تغییر در درجات کم تر (بیش تر از ۲ درجه) مشاهده گردید.
در چرخش جمجمه ها، تغییرات بیش تری در بعد عرضی مشاهده گردید (در دندان های ۲ تا ۷ ماگزیلا p value ها به ترتیب ۰٫۰۱۳، ۰٫۰۲۶، ۰٫۰۱۱، ۰٫۰۱۶، ۰٫۰۰۷ و ۰٫۰۱۲، در دندان های ۲ تا ۶ مندیبل p value ها به ترتیب ۰٫۰۳۳، ۰٫۰۰۲، ۰٫۰۲۶، ۰٫۰۱۷ و ۰٫۰۵۲ بود). تغییرات معنی دار در چرخش های بالاتر از ۲ درجه و در سمتی که تحت چرخش قرار گرفته بود (سمت چپ) مشاهده شد.
نتیجه گیری: تغییر موقعیت سر (چرخش و انحراف) تا میزان حداکثر ۶ درجه حول محور ساجیتال باعث تغییر اندازه در ابعاد افقی می شود که از لحاظ بالینی قابل اغماض می باشد.