مقاله بررسی تاثیر تعاملات مشتری با مشتری بر رضایت، وفاداری و تبلیغات شفاهی (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تعاملات مشتری با مشتری بر رضایت، وفاداری و تبلیغات شفاهی (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاملات مشتری با مشتری
مقاله فضای فیزیکی ارائه خدمت
مقاله تبلیغات شفاهی
مقاله رضایت از ارائه دهنده خدمت و شرکت
مقاله وفاداری به ارائه دهنده خدمت و شرکت
مقاله مدل معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان خان نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: ایکانی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: فخاریان میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های امروزی بدلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمان خود، همواره بدنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به اینگونه مشتریان هستند. امروزه تعاملات مشتری با مشتری از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، تا جایی که عده ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های ایجاد وفاداری به سازمان است. مطالعه حاضر، نتایج تحقیقی را گزارش می دهد که برای تدوین توسعه یک مدل خدماتی در بازار دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان طراحی شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، علی مقایسه ای می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات دفاتر مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعیین شده است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق، حاکی از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین فضای فیزیکی ارائه خدمت با نعاملات مشتری با مشتری و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین تعاملات مشتری با مشتری با رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین رضایت از ارائه دهنده خدمت و رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین رضایت از شرکت خدماتی با وفاداری به شرکت خدماتی و تبلیغات شفاهی در مورد شرکت و همچنین تاثیر مثبت و معنادار بین وفاداری به ارائه دهنده خدمت با وفاداری به شرکت خدماتی مورد تایید واقع گرفت. ولی رابطه معنادار میان فضای فیزیکی ارائه خدمت و رضایت از شرکت خدماتی مورد تایید واقع نگردید. این پژوهش علاوه بر بررسی فرضیات پژوهش، پیشنهادات کاربردی – مدیریتی را برای افزایش تعاملات مثبت مشتری با مشتری، مدیریت موثر تبلیغات شفاهی و مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در میان مشتریان خدمات دفاتر مسافرتی و جهانگردی ارائه می دهد.