مقاله بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت های روابط عمومی ادراک شده
مقاله وفاداری مشتری
مقاله تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری
مقاله انگیزش های نوع دوستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نهایی از فرایند بازاریابی ایجاد روابط قوی با مشتریان وفادار و تبدیل مشتریان بی تفاوت به مشتریان وفادار است. بنابراین تصویر ذهنی نام و نشان تجاری نقش موثری را بازی می کند. روابط اثرگذار و ایجاد شهرت در میان عموم به طور مثبتی برروی مشتریان اثرگذار است که می توان از طریق فعالیت های روابط عمومی باعث شد آن ها به سمت شرکتی که تصویر ذهنی مطلوبی از آن دریافت کرده اند کشیده شوند.
بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان چگونه است؟
متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتند از فعالیت های روابط عمومی ادراک شده، وفاداری مشتری، تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و انگیزش های نوع دوستانه.
این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی می باشد که نقش مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه مورد نظر مصرف کنندگان لوازم خانگی شرکت گلدیران (الجی الکترونیکس) در تهران می باشند و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و ۳۸۵ نفر نمونه از روش رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون دو فرضیه به کار گرفته شد.
نتایج نشان داده است که فعالیت های روابط عمومی ادراک شده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد و این رابطه تحت تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری قرار می گیرد و زمانی که تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب می باشد، اثر فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر روی وفاداری مشتری قوی تر و مشخص تر است. در حالی که تصویر ذهنی نامطلوب از نام و نشان تجاری اثر کاهشی بر روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری می شود. در این تحقیق بررسی نقش روابط عمومی در بازاریابی رابطه مند برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود.