مقاله بررسی تاثیر تزریق ویتامین E-selenium بر سطح سرمی آلبومین، پروتئین، کلسیم، فسفر، فسفاتاز قلیایی، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در اسب نژاد عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۱۵ تا ۱۷۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تزریق ویتامین E-selenium بر سطح سرمی آلبومین، پروتئین، کلسیم، فسفر، فسفاتاز قلیایی، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در اسب نژاد عرب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسنجه های بیوشیمیایی سرم
مقاله ویتامین E و سلنیوم
مقاله اسب عرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلی تبریزی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خاکپور منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثرات ویتامین E و سلنیوم (E-Selenium) بر سطح سرمی آلبومین، پروتئین، کلسیم، فسفر، فسفاتاز قلیایی، آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در اسب نژاد عرب انجام گرفت. در این مطالعه ۱۲ راس اسب نژاد عرب نر که تقریبا هم سن بودند، انتخاب شده و بر اساس سن (۴ و ۵ ساله) در دو گروه ۶ تایی تقسیم شدند. در هر گروه، از ۶ راس اسب، به ۳ راس، ویتامین E-Selenium با دوز ۱ ml/30 kg هر ۲ روز یک بار به صورت عضلانی و به مدت ۶ روز تزریق شد و ۳ راس نیز به عنوان شاهد، مشابه گروه تیمار تحت تزریق سرم فیزیولوژی قرار گرفتند. به فاصله هر ۲ روز از هر تزریق، از اسب های هر گروه از ورید وداج خون گیری به عمل آمد. پس از جداسازی سرم، میزان آلبومین، پروتئین، کلسیم، فسفر، فسفاتاز قلیایی (ALP)، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مقایسه میانگین سرمی آلبومین، فسفر، آنزیم های ALT،AST  و ALP در اسب های مورد مطالعه تغییرات آماری معنی داری ندارد. در حالی که، مقایسه میانگین سرمی پروتئین اسب های ۴ ساله با گروه شاهد اختلاف آماری معنی دار بعد از سومین تزریق ویتامین E-Selenium نشان داد (p<0.05). همچنین مقایسه میانگین سرمی کلسیم تغییرات آماری معنی داری بعد از دومین تزریق ویتامین E-Selenium در اسب های ۴ و ۵ ساله با گروه شاهد نشان داد (p<0.05). نتایج نشان داد که تزریق ویتامین E-Selenium می تواند برای اسب ها مفید باشد و اثرات جانبی در کبد و کلیه ندارد، اما پیشنهاد می شود که سایر فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی نیز بررسی شوند.