مقاله بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری مارک
مقاله واکسن HVT+Rispens
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله ایمنی سلولی
مقاله ایمنی همورال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهری فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حق بین نظرپاک هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح خیر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری مارک یکی از بیماری های تحلیل برنده سیستم ایمنی پرندگان به شمار می رود که لنفوسیت های T,B را از بین می برد از ۴ هفتگی نیز امکان وقوع دارد (۲). بنابراین گله های گوشتی که در مقابل این بیماری واکسینه نمی شوند نیز امکان درگیری با این بیماری را دارند. هدف از این طرح بررسی نتایج حاصل از عملکرد پرورشی گله و نیز کارکرد سیستم ایمنی جوجه ها با تلقیح واکسن مارک در گله های گوشتی می باشد. به همین خاطر یک آزمون فارمی با ۴ سالن با شرایط پرورشی کاملا یکسان طراحی گردید. جوجه ها به صورت تصادفی به ۴ گروه ۵۰۰۰ قطعه ای تقسیم شدند. ۲ گروه اصلی و گروه تکرار آن با واکسنHVT+R  مارک تلقیح شده و به فارم منتقل گردیدند. درصد تلفات، وزن جوجه ها، سرانه دان مصرفی و نیز ضریب FCR به صورت هفتگی ارزیابی گردید. همچنین جهت بررسی عملکرد سیستم ایمنی همورال جوجه ها از آزمون HI جهت تعیین عیار آنتی بادی ضد نیوکاسل و نیز جهت ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی سلولی از آزمون LPA(MTT) استفاده گردید. نتایج بررسی عملکرد پرورشی فقط نشان دهنده کاهش درصد تلفات و ضریب FCR گروه های دریافت کننده واکسن بود ولی نتایج بدست آمده از نظر آماری معنی دار(P>0.05)  نبودند. بررسی نتایج حاصل از آزمون ND-HI تفاوت معنی داری(P>0.05)  را بین گروه های دریافت کننده واکسن با گروه های کنترل نشان نداد ولی آزمون MTT نمایان گر افزایش معنی دار(P<0.05)  ایمنی سلولی جوجه ها در گروه های دریافت کننده واکسن نسبت به گروه های کنترل بود.