مقاله بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید بر وضعیت همودینامیک و پیامد مادری پس از زایمان طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید بر وضعیت همودینامیک و پیامد مادری پس از زایمان طبیعی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانکسامیک اسید
مقاله خونریزی پس از زایمان
مقاله وضعیت همودینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شیرازی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترانکسامیک اسید یک مهار کننده فیبرینولیز است. اگر چه اثر سودمند این دارو در کاهش خونریزی ثابت شده است، اما استفاده از آن در حیطه زایمان طبیعی محدود است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید بر پیامدها و وضعیت همودینامیک مادر پس از زایمان طبیعی می باشد.
مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۲۰۰ خانم باردار گراوید اول به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. در گروه مورد بلافاصله بعد از زایمان ترانکسامیک اسید وریدی و در گروه کنترل گلوکز ۵ درصد وریدی به مادران تزریق گردید. هموگلوبین در بدو ورود و ۲۴ ساعت پس از زایمان اندازه گیری شده و افت هموگلوبین بیش از ۱۰ درصد به عنوان خونریزی پس از زایمان در نظر گرفته شد. وضعیت همودینایک از طریق اندازه گیری فشارخون و نبض بررسی شد. منظور از پیامد مادر پس از زایمان، تغییرات هموگلوبین، نیاز به داروی یوتروتونیک اضافی، نیاز به تجویز خون و نیاز به جراحی در مادر بود.
نتایج: درصد افت هموگلوبین ۲۴ ساعت پس از زایمان تفاوت معنی داری را بین دو گروه مورد مطالعه نشان داد. خونریزی شدید و تجویز خون و تجویز میزوپریستول در گروه مداخله صفر و در گروه کنترل ۴ نفر بود.
نتیجه گیری: یافته های حاضر نشان داد که ترانکسامیک اسید می تواند به کاهش خونریزی پس از زایمان کمک کرده و از کاهش هموگلوبین مادر به دنبال خونریزی جلوگیری می کند.