مقاله بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۳۸ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوایی ناشی از صدا
مقاله آلفا توکوفرول
مقاله پاسخ شنیداری ساقه مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی کاشانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه‌ مقدم‌ احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حنانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افت شنوایی ناشی از صدا یکی از شایع ترین بیماری ها در محیط های شغلی است که موجب بروز ناتوانی و خسارات فراوانی در محیط کار می گردد. آسیب های متابولیکی ناشی از تشکیل رادیکال های آزاد در حلزون گوش در اثر مواجهه با صدای زیاد نقش مهمی در ایجاد این عارضه ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول به عنوان یک ماده پاک کننده رادیکال های آزاد بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی ۲۴ سر خرگوش سفید نر بالغ در ۴ گروه شامل گروه کنترل، گروه در معرض صدا (۱۰۰ دسی بل صدای با باند پهن فرکانسی ۵۷۰۰-۷۰۰ هرتز به مدت کلی ۴۰ ساعت)، گروه در معرض صدا با دریافت دارو (آلفا توکوفرول به میزان ۵۰ mg/kg، روزانه، تزریق صفاقی) و گروه بدون مواجهه و با دریافت دارو مورد مطالعه قرار گرفتند. شنوایی خرگوش ها در سه مرحله با استفاده از روش بررسی امواج حاصل از پتانسیل برانگیخته ساقه مغز (ABR) ارزیابی شد.
نتایج: تجویز آلفا توکوفرول موجب گردید تا در فرکانس های ۱ تا ۸ کیلوهرتز کاهش معنی داری به ترتیب به میزان ۱۴، ۱۳، 10 و ۷ دسی بل در افت شنوایی موقت و ۱۴، ۱۴، ۱۲ و ۷ دسی بل در افت شنوایی دائم ایجاد گردد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آلفا توکوفرول می تواند به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان اثر حفاظتی مناسبی در برابر افت شنوایی موقت و دائم ناشی از صدا در خرگوش فراهم نماید و مطالعات بیشتر بر روی انسان در این زمینه توصیه می گردد.