مقاله بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و روغن در کلزای پاییزه در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و روغن در کلزای پاییزه در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزای پائیزه
مقاله تاریخ کاشت و تراکم بذر
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد و درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی امین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن کلزای پاییزه رقم اکاپی، این آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج اجرا شد. در این آزمایش تاریخ های کاشت (۲۵ شهریور، ۵ مهر، ۱۶ مهر و ۲۶ مهر) و میزان بذر (۶۰،۸۰،۱۰۰ و ۱۲۰ دانه در متر مربع) به ترتیب به عنوان سطوح کرت های اصلی (A) و کرت های فرعی (B) انتخاب شدند. هر کرت شامل ۸ ردیف با فاصله دو ردیف ۳۰ سانتی متر بود. در طی دوران رشد خصوصیاتی نظیر شاخص سطح برگ و میزان ماده خشک و پس از برداشت خصوصیاتی مانند تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و درصد روغن تعیین شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی مانند ماده خشک، شاخص سطح برگ، تعداد غلاف در هر گیاه و عملکرد دانه (در سطح احتمال پنج درصد) از نظر آماری معنی دار بود، ولی اثر معنی داری بر درصد روغن و تعداد دانه درغلاف نداشت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که تاریخ های کشت اول و دوم (۲۵ شهریور و ۵ مهر) نسبت به سایرین برتر بودند. همچنین بین تاریخ های کشت سوم و چهارم (۱۶ مهر و ۲۶ مهر) اختلاف معنی داری ازنظر آماری مشاهده نشد. اثر تراکم بر کلیه صفات به جز درصد روغن و تعداد دانه در غلاف از نظر آماری معنی دار بود و از این نظر تراکم های اول و دوم (۶۰ و ۸۰ بوته در متر مربع) نسبت به سایرین برتر بودند. همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم برای تعداد غلاف در هر گیاه در سطح ۵ درصد معنی دار بود.