مقاله بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقدار بذر مصرفی روی عملکرد کمی گیاه تله تربچه روغنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقدار بذر مصرفی روی عملکرد کمی گیاه تله تربچه روغنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه تله
مقاله تربچه روغنی
مقاله تاریخ کاشت
مقاله مقدار بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجیان تبریز علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمایتی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقدار بذر روی عملکرد کمی گیاه تله تربچه روغنی در منطقه کرج در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. کرت عمودی (SD) به سطوح مختلف تاریخ کاشت به ترتیب (SD1) 29 تیر (پس از برداشت گندم)، (SD2) بیست روز بعد از تاریخ کاشت اول در ۱۷ مرداد و (SD3) 15 شهریور و کرت های افقی (D) بر اساس مقدار بذر تعیین و در چهار سطح به ترتیب (D1) مصرف ۵کیلوگرم بذر در هکتار تربچه روغنی، (D2) مصرف ۱۰ کیلوگرم بذر در هکتار تربچه روغنی، (D3) مصرف ۱۵ کیلوگرم بذر در هکتار تربچه روغنی و (D4) مصرف ۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار تربچه روغنی اختصاص یافت. در انتهای دوره رشد صفات کمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تاریخ کاشت بر وزن خشک برگ، اندام هوایی، وزن خشک کل و نسبت ریشه به اندام هوایی در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری گذاشت. بیشترین وزن خشک برگ مربوط به تاریخ کاشت های ۱۷ مرداد و ۱۵ شهریور (به ترتیب ۲۸۷٫۷۵۱ و ۲۸۰٫۶۵۶ گرم در متر مربع)، بیشترین وزن خشک اندام هوایی مربوط به تاریخ کاشت ۱۷ مرداد (۵۷۹٫۰۵۸ گرم در متر مربع)، بیشترین وزن خشک کل مربوط به تاریخ کاشت های ۲۹ تیر و ۱۷ مرداد (به ترتیب ۶۳۹٫۳۷۰ و ۷۴۵٫۰۸۰ گرم در متر مربع) و کمترین نسبت ریشه به اندام هوایی (۰٫۲۹) از تاریخ کاشت ۱۷ مرداد به دست آمد. مقدار بذر تنها بر وزن خشک گل آذین در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری گذاشت. بیشترین وزن خشک گل آذین از مقدار بذر ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت×مقدار بذر در سطح احتمال پنج درصد بر وزن خشک برگ و در سطح احتمال یک درصد بر اندام هوایی معنی دار شد بطوریکه بیشترین وزن خشک برگ را مقدار بذر ۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم بذر در هکتار تاریخ کاشت ۱۷ مرداد (۳۱۶٫۴-۳۰۶٫۱ گرم در متر مربع) و مقدار بذر ۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار تاریخ کاشت ۱۵ شهریور به خود اختصاص دادند. بیشترین وزن خشک اندام هوایی از مقدار بذر ۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم بذر در هکتار تاریخ کاشت ۱۷ مرداد (۶۲۱٫۳-۶۵۵٫۶ گرم در متر مربع) بدست آمد.