مقاله بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر میزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر میزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد روغن
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۴ در منطقه کرج به اجرا درآمد. در این پژوهش تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح (تاریخ کاشت معمول و تاریخ کاشت تاخیری)، ارقام به عنوان عامل فرعی (Ebonite, Olpro, Celsius, Geronimo, Arc-2, Dexter, Okapi, Herkules, Dunte, ORW20-3002)  در نظر گرفته شد. صفاتی نظیر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه و عملکرد روغن محاسبه شدند. نتایج حاصل نشان داد که کشت تاخیری نسبت به کشت معمول در تمام صفات تاثیرگذار بوده است به نحوی که کاهش محسوسی در تمامی صفات اندازه گیری شده دیده شد. کلیه ارقام در کشت معمول (دهه اول مهرماه) عملکرد بهتر و چشمگیرتری نسبت به کشت تاخیری (دهه اول آبان ماه) داشتند و در بین ارقام مورد بررسی در کشت معمول رقم Ebonite با میانگین ۴۲۴۱ کیلوگرم در هکتار بیش ترین و رقم Okapi با میانگین ۲۳۵۳ کیلوگرم در هکتار کم ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. همچنین در کشت تاخیری در بین ارقام مورد مطالعه رقم Olpro با میانگین ۷۷۳٫۵ کیلوگرم در هکتار بیش ترین میزان عملکرد روغن را نیز دارا شد و رقم Geronimo با میانگین ۴۳۲٫۹ کیلوگرم در هکتار کم ترین میزان عملکرد روغن را به خود اختصاص داد.