مقاله بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه .Gossypium hirsutum L در منطقه میانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه .Gossypium hirsutum L در منطقه میانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رقم و عملکرد وش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلی پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه مهر، اولتان و ورامین در شرایط آب و هوایی منطقه میانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کاشت در تاریخ های ۱۰ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت و ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۸ انجام شد. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، تعداد غوزه رسیده در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد وش، شاخص برداشت، درصد روغن پنبه دانه، وزن الیاف و طول الیاف اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اثر تاریخ کاشت بر اغلب خصوصیات اندازه گیری شده به جز طول الیاف و تعداد دانه در غوزه معنی دار شد. هم چنین اثر متقابل رقم ´ تاریخ کاشت بر صفات عملکرد، وزن الیاف در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. کلیه صفات به جز ارتفاع تحت تاثیر رقم قرار گرفتند. بیشترین میزان عملکرد وش در تاریخ کاشت اول مربوط به رقم مهر با ۳۷۶۶٫۳۹۰ کیلوگرم در هکتار بود و کمترین میزان عملکرد وش مربوط به تاریخ کاشت سوم مربوط به رقم ورامین با ۵۳۷ کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین مقدار درصد روغن در رقم مهر با ۱۶٫۲۷ درصد و کمترین آن در رقم ورامین با ۱۳٫۸۶ درصد وجود داشت. تاریخ کاشت اول بالاترین (۲۰٫۶ درصد) و تاریخ کاشت سوم پائین ترین (۱۰٫۴ درصد) مقدار روغن را به خود اختصاص داد. با توجه به موارد ذکر شده می توان رقم مهر را برای کاشت در منطقه مورد مطالعه با رعایت تاریخ کاشت نیمه اول اردیبهشت معرفی کرد.