مقاله بررسی تاثیر تاتر درمانی (سایکو دراما) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاتر درمانی (سایکو دراما) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاتر درمانی
مقاله پرخاشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گاطع زاده عبدالامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر تاتر درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی ناحیه ۴ شهر اهواز بود. به منظور دستیابی به این هدف از میان مدارس راهنمایی، سه مدرسه بطور تصادفی ساده انتخاب و از میان آنها، تعداد ۴۰ دانش آموز، از طرف مدارس به عنوان پرخاشگر، معرفی شدند که تعداد ۳۰ نفر با توجه به پرسشنامه سنجش پرخاشگری (AGQ) و ملاک گزارش مدرسه و همچنین معیارهای تشخیصی DSM – IV- TR دارای اختلال رفتار پرخاشگری، شناسایی گردیدند و مورد آزمون قرار گرفتند. سپس بطور تصادفی تعداد ۱۵ نفر در گروه آزمایش و تعداد ۱۵ نفر دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. گروه آزمایش، به مدت ۱۲ جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه، آموزش تاتر درمانی را دریافت کردند و پس از گذشت دو ماه، از دانش آموزان دو گروه پس آزمون بعمل آمد و دوباره بعد از یک ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کواریانس و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت رفتارهای پرخاشگرانه درگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشته است.