مقاله بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله خودمدیریتی
مقاله تبعیت از رژیم دارویی
مقاله صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرپور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به صرع منجر به افزایش مرگ و میر در این بیماران می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بود که بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان ولیعصر (عج) شهر زنجان انجام شد. نمونه گیری به روش آسان بوده و واحدهای مورد پژوهش به طور تصادفی در دو گروه کنترل (۳۰) و مداخله (۳۰) قرار گرفتند. برای گروه مداخله ۴ جلسه آموزشی در قالب دو مرحله آشناسازی و حساس سازی با محتوی بیماری صرع و خودمدیریتی دارویی برگزار گردید. کلیه بیماران پرسشنامه خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع را قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل کردند.
یافته ها: درحالی که قبل از مداخله بین دو گروه از نظر مشخصات فردی و نمرات خود مدیریتی دارویی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (P>0.05)؛ یک ماه بعد از مداخله بین میانگین نمرات خودمدیریتی دارویی دو گروه اختلاف آماری معنی داری به وجود آمد که حاکی از افزایش خود مدیریتی دارویی در بیماران گروه مداخله بوده است (P<0.001).
نتیجه گیری: پرستاران می توانند با استفاده از آموزش گروهی که روشی ساده و بسیار کم هزینه است؛ خود مدیریتی بیماران مبتلا به صرع را در زمینه داروهای مصرفی افزایش داده و بدین ترتیب از بسیاری از مشکلات این افراد پیشگیری کرده و به ارتقاء سلامتی آن ها کمک نمایند.