مقاله بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان آژانس مسافرتی کرمان بالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان آژانس مسافرتی کرمان بالان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی رابطه مند
مقاله وفاداری مشتری
مقاله تعهد
مقاله اعتماد
مقاله ارتباطات
مقاله مدیریت تعارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشیری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فتوره بنابی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت حفظ مشتریان و استفاده از بازاریابی رابطه مند در سازمان های سراسر جهان، تحقیق حاضر برای شناسایی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به صورت موردی در آژانس مسافرتی کرمان بالان انجام شده است. در این تحقیق، از مدل RE (بازاریابی رابطه مند، دوبیسی، ۲۰۰۵) برای بررسی بنیان های بازاریابی رابطه مند در آژانس مزبور درقالب اعتماد، تعهد، مدیریت تعارض و ارتباطات استفاده شده است. پرسشنامه بین ۸۰ نفر از مشتریان آژانس کرمان بالان توزیع و جمع آوری شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که براساس آن، ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته با توجه به داده های پرسشنامه بررسی شده است؛ همچنین، به منظور انجام دادن تحلیل ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. با اجرای آزمون کای مربع، نرمال بودن فراوانی پاسخ های ارائه شده تایید و لذا از تحلیل های آماری پارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است. با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه معنادار بین ۴ بنیان و بیشترین همبستگی بین تعهد و اعتماد به دست آمده است. با آزمون فریدمن، بنیان ها براساس اهمیت به این ترتیب رتبه بندی شده است: ۱. اعتماد، ۲٫ ارتباطات، ۳٫ تعهد، ۴٫ مدیریت تعارض.