مقاله بررسی تاثیر برنامه نظارت مشارکتی پرستاران بر رضایت بیماران در بخش های داخلی – جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه نظارت مشارکتی پرستاران بر رضایت بیماران در بخش های داخلی – جراحی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش های داخلی – جراحی
مقاله پرستار بالینی
مقاله رضایت بیماران
مقاله نظارت مشارکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امرالهی میشوان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظارت یکی از مهم ترین مراحل مدیریت است، زیرا باعث تکمیل چرخه مدیریت می شود. امروزه با رشد و پیچیدگی علوم بهداشتی و افزایش تخصص حرف بهداشتی، به روش های دقیق نظارت نیازمندیم تا مطمئن شویم که کارکنان، دارای دانش و مهارت کافی برای ارائه مراقبت موثر و مطمئن به بیمار می باشند.
هدف: هدف این پژوهش تعیین تاثیر اجرای برنامه نظارت مشارکتی پرستاران بر رضایت بیماران بخش های داخلی – جراحی می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی است که در دو گروه آزمون و شاهد، به صورت قبل و بعد در یکی از بیمارستان های منتخب شهر شیراز در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تعداد ۱۶۰ بیمار به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دو قسمتی بررسی اطلاعات دموگرافیک و بررسی رضایت بیماران بود که توسط بیمار یا همراه وی تکمیل می گردید. اعتبار آن از طریق همگنی درونی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (۰٫۹=a) تعیین شد. در این پژوهش، برنامه نظارت مشارکتی پرستاران به عنوان مداخله به مدت سه ماه اجرا شد و تاثیر آن بر رضایت بیماران سنجیده شد. این برنامه شامل اجرای فرآیند پرستاری، نظارت، بازخورد و ارزشیابی عملکرد پرستاران است که به صورت تیمی طراحی شده است.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج آزمون آماری ویلکاکسون نشان داد که بین میانگین رضایت بیماران گروه شاهد در مرحله قبل و بعد مداخله اختلاف معنا داری وجود ندارد (۰٫۳۱=P). در حالی که میانگین رضایت بیماران گروه آزمون بعد از اجرای برنامه نظارت مشارکتی پرستاران افزایش معناداری یافت (۰٫۰=P). نتایج آزمون من ویتنی اختلاف معنا داری بین دو گروه در مرحله بعد مداخله نشان می دهد (۰٫۰=P) در حالیکه در مرحله قبل مداخله، اختلاف معنا داری بین دو گروه وجود نداشت (۰٫۰۶=P).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای برنامه نظارت مشارکتی پرستاران در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنادار رضایت بیماران گردید، لذا پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری جهت ارتقاء کیفیت مراقبت ها، به کارگیری برنامه نظارت مشارکتی پرستاران که شامل اجرای فرآیند پرستاری، نظارت و بازخورد و ارزشیابی عملکرد پرستاران است را در بیمارستان ها مد نظر قرار دهند.