مقاله بررسی تاثیر برنامه مدیریت مراقبت بر کیفیت زندگی کودکان هموفیلی پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه مدیریت مراقبت بر کیفیت زندگی کودکان هموفیلی پیش دبستانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه مدیریت مراقبت
مقاله کودک هموفیلی پیش دبستانی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسیدمیرزا سیده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری هموفیلی بر روی تمام ابعاد زندگی کودک و خانواده اثر می گذارد و باعث کاهش کیفیت زندگی او می گردد، بنابراین نیازمند یک برنامه جامع مراقبتی و مدیریت مراقبت است.
هدف: این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برنامه مدیریت مراقبت توسط پرستاران برکیفیت زندگی کودکان هموفیلی پیش دبستانی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که برروی ۵۲ کودک هموفیلی ۷-۴ سال مراجعه کننده به مرکز درمانی جامع هموفیلی تهران درسال ۱۳۹۰ انجام شد. نمونه گیری به صورت تمام شماری و تخصیص نمونه ها به دو گروه شاهد (۲۶ نفر) و آزمون (۲۶ نفر) به صورت تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، فرم بررسی وضعیت سلامت کودک و پرسشنامه کیفیت زندگی کودک هموفیلی ۷-۴ سال بود که پس از تعیین روایی به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش همگنی درونی بکار گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ برای هر بعد در محدوده ۰٫۸-۰٫۷ و پایایی کلی ۰٫۷۸۷ برآورد گردید. برای گروه آزمون، پس از تدوین استانداردهای ساختاری، سازماندهی تیم مراقبت جامع، تعیین شرح وظایف اعضاء تیم، مشخص کردن جایگاه پرستار مدیر مراقبت با نقش هماهنگ کننده در چارت سازمانی و آماده سازی و آشنایی پرسنل با برنامه، مداخله بر اساس فرآیند برنامه مدیریت مراقبت (بررسی و مشکل یابی، تدوین برنامه مراقبتی، اجرا، ارزشیابی و پایش مجدد و مداوم) به مدت ۳ ماه اجرا گردید. داده ها قبل و بعد از مداخله سنجیده و مقایسه گردید. یافته ها با استفاده ازنرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بودند (P>0.05). نمره کل کیفیت زندگی کودکان قبل از مداخله، با آزمون تی مستقل بین دو گروه اختلاف معنادار نداشتند (P=0.34)، در حالی که مقایسه اختلاف میانگین نمره کل کیفیت زندگی کودکان با آزمون تی مستقل بین دو گروه بعد از مداخله اختلاف معنا داری را نشان داد (۰٫۰۰=P). آزمون آماری تی زوجی نشان داد میانگین نمره کل کیفیت زندگی کودکان درگروه آزمون قبل (۳۷٫۹۰) و بعد از مداخله (۲۰٫۲۷) اختلاف معنا داری داشت (۰٫۰۰=P) ولی همین آزمون درگروه شاهد بین میانگین نمره قبل (۴۰٫۴۷) و بعد از مداخله (۳۷٫۵۰) اختلاف معنا داری نشان نداد (۰٫۲۶=P).
نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری برنامه ای طراحی شده را برای تجدید سازماندهی تیم درمانی و مراقبتی، برنامه مدیریت مراقبت در مراکز درمانی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی کودکان مد نظر قرار دهند.