مقاله بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یائسگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یائسگی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه حمایتی
مقاله ارتقاء سلامت
مقاله سبک زندگی
مقاله دبیران
مقاله دوره قبل از یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان کرمانشاهی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: میانسالی باید با تعدیل سبک زندگی، ارتقاء کیفیت عملکرد جسمی و روانی زنان همراه باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر اجرای برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی قبل از یائسگی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است، که با دو گروه آزمون (۵۰ نفر) و شاهد (۴۱ نفر) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شدند، انجام شد. برنامه حمایتی ارتقاء سلامت در سه مرحله بررسی و شناخت، برنامه ریزی حمایتی و ارزشیابی اجرا شد. داده ها به وسیله پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دو (HPLPII) قبل و ۴۵ روز پس از مداخله در گروه آزمون و شاهد جمع آوری گردید.
نتایج: یافته ها نشان داد که قبل از مداخله بین میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اختلاف آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد (P=0.467)، در حالی که بعد از مداخله بین میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، در دو گروه بر اساس نتایج آزمون تی مستقل (P=0.001) و در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله بر اساس نتایج آزمون تی زوجی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (P=0.001).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران موثر می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد به عنوان یک روش موثر در ارتقاء سبک زندگی زنان میانسال به کار گرفته شود.