مقاله بررسی تاثیر برنامه توانبخشی عملکرد های بینایی پایه بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۳۲ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه توانبخشی عملکرد های بینایی پایه بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارساخوانی
مقاله عملکردهای بینایی پایه
مقاله توانایی خواندن
مقاله توانبخشی شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی برومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاکنون نظریات گوناگونی پیرامون علل ایجاد کننده نارساخوانی ارائه شده است که در میان آن ها اختلالات عملکردهای بینایی از اهمیت چشمگیری برخوردار است. بر همین اساس تمرینات توانبخشی متفاوتی برای برطرف کردن مشکلات بینایی مرتبط توصیه شده است. هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر برنامه توانبخشی عملکردهای بینایی پایه بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۲۰ کودک نارساخوان ۱۱-۷ سال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰نفر) و شاهد (۱۰نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه تمرینات توانبخشی بینایی را که شامل تمرینات تقویتی سهولت تطابقی و همچنین نرم افزار برنامه توانبخشی شناختی نجاتی (تمرینات تقویتی کارکردهای بینایی پایه) بود، انجام دادند اما گروه شاهد هیچ گونه تمرینی را دریافت نکردند. عملکرد سهولت تطابق و توانایی خواندن در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به ترتیب توسط آزمون سهولت تطابق و آزمون ارزیابی توانایی خواندن فارسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در گروه آزمایش پس از انجام مداخله، افزایش معناداری در نمرات صحت و درک خواندن و کاهش معناداری در نمره خطای خواندن ایجاد شدهاست (p£۰٫۰۰۰۵). در صورتی که در گروه شاهد هیچ گونه بهبودی در موارد ذکر شده ایجاد نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که برنامه توانبخشی عملکرد های بینایی پایه باعث بهبود در توانایی خواندن کودکان نارساخوان می شود. بنابراین در مواردی که نارساخوانی مرتبط با مشکلات دستگاه بینایی است، می توان از تمرینات تقویتی عملکردهای بینایی پایه به عنوان یک روش درمانی موثر بهره جست.