مقاله بررسی تاثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افتادن
مقاله افسردگی
مقاله پیلاتس
مقاله سالمند
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: پوروقار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عکاشه گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افتادن یک مشکل تهدید کننده سلامتی در سالمندان است که باعث تغییر کیفیت زندگی آنها و بالا رفتن هزینه های نگهداری شده و دارای عوارض جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است، به طوری که حتی ممکن است موجب مرگ آن ها شود. هدف از تحقیق حاضر تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند است.
مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه نیمه تجربی ۳۰ زن سالمند با میانگین سنی ۵٫۹±۷۰٫۲۳ سال که در سال  1390به مرکز توانبخشی جامع سالمندان فرهیختگان (شهرکرد) مراجعه کرده بودند، به صورت دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. برای ارزیابی عوامل روانی از فرم کوتاه افسردگی سالمندان و برای سنجش عوامل اجتماعی از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. سپس گروه تجربی به مدت ۱۲ هفته برنامه ورزشی پیلاتس را دریافت کردند.
نتایج: در پایان مطالعه اختلاف معنی داری بین دو گروه کنترل و تمرین در بعد افسردگی (۰٫۰۰۷=P) و کیفیت زندگی در ابعاد جسمانی (۰٫۰۰۰۱=P) و محیطی (۰٫۰۱۷= P) مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد شرکت در تمرینات پیلاتس می تواند به کاهش سطوح افسردگی و بهبود کیفیت زندگی که از عوامل کلیدی مرتبط با افتادن در سالمندان می باشد کمک کرده و به ایفای نقش فعال تر در جامعه و افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی آنان منجر شود.