مقاله بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگرن
مقاله آموزش
مقاله الگوی خود مراقبتی اورم
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امت رضا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق عشق زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاق منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت افشار میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نایینی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حملات دوره ای میگرن سبب اختلال عملکرد بیمار از جمله غیبت های طولانی مدت از محل کار، تاثیر بر خلق و خوی و اختلالات خواب می شود و نهایتا کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف تعیین بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۴۲ بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به مرکز طب سنتی یکی از درمانگاه های اعصاب شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت یک گروهی قبل و بعد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و ابزار پژوهشگر ساخته «پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن» بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا با ارزیابی ۱۰ نفر و اندازه گیری پایایی به روش آزمون مجدد استفاده شد. برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» طی ۴ جلسه ۲ ساعتی بر اساس نیازهای خود مراقبتی اجرا شد. کیفیت زندگی در دو مرحله قبل از آموزش و ۸ هفته بعد از پایان جلسه آموزشی سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره عملکردهای وضعیت سلامت در بعد های «جسمی» و «روانی» بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p=0.001). بعلاوه، بین میانگین نمره کیفیت کلی زندگی بعد از آموزش نسبت به قبل از آن تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (p=0.049).
نتیجه گیری: آموزش برنامه خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر پایه نیازهای خود مراقبتی بیماران موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن می شود. پیشنهاد می شود از این الگو برای ارتقا کیفیت زندگی این بیماران استفاده شود.