مقاله بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در پیشگیری از سرطان های دستگاه گوارش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در پیشگیری از سرطان های دستگاه گوارش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله سرطان دستگاه گوارش
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: دژم سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تدوین برنامه های آموزشی درباره پیش گیری از بیماری هایی مانند سرطان از ضرورت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیش گیری از سرطان های دستگاه گوارش در شهر اراک صورت گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود که در آن ۸۸ نفر از مادران شهر اراک شرکت داشته اند (نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد هر کدام ۴۴ نفر تقسیم شدند). معیارهای ورود شامل عدم ابتلا به سرطان، داشتن ملیت ایرانی، سن بالای ۱۸ سال و سکونت در شهر اراک بود. در پژوهش حاضر روش گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد مادران در خصوص رفتارهای پیش گیری از سرطان های دستگاه گوارش بود. مداخله آموزشی برای گروه مورد در طی یک ماه و در قالب ۳ جلسه آموزشی ۴۵ دقیقه ای انجام گردید. سپس ۲ ماه پس از مداخله آموزشی در هر دو گروه مورد و شاهد اطلاعات دوباره گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر ۳۸٫۳±۹٫۶ و ۳۶٫۳±۱۱٫۱ سال بود که با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند (۰٫۳۸۱=p). میانگین نمره آگاهی و عملکرد در گروه مورد در قبل از آموزش به ترتیب برابر با ۷۲٫۸±۱۳٫۰۶ و ۳۰٫۸۱±۶٫۲ بود که در بعد از مداخله به ترتیب برابر ۸۸٫۰۵±۱۲٫۲ و ۶۵٫۳±۸٫۹ بود که در هر دو مورد با یکدیگر اختلاف معنی دای داشتند(p<0.05). هم چنین در قبل از مداخله آموزشی میزان های حساسیت، شدت و منافع درک شده مادران در زمینه انجام رفتارهای پیش گیری کننده در حد متوسط بود ولی پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مورد و شاهد در همه متغیرهای ذکر شده اختلاف معنی داری ایجاد شد(p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های این بررسی تاثیر و کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در افزایش رفتارهای پیش گیری از ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش در مادران شهر اراک را نشان می دهد.