مقاله بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب مالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب مالت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش و رفتار (KAP)
مقاله تب مالت
مقاله برنامه آموزشی
مقاله مداخله آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: امین شکروی فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری تب مالت و عوارض مختلف ناشی از بیماری برای انسان و دام در شهرستان گیلان غرب نسبت به کل کشور میزان شیوع بالایی دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به تب مالت در بین روستاییان این شهرستان است تا بتوان از بروز موارد جدید بیماری جلوگیری نمود و از ضررهای جانی و مالی ناشی از بیماری در این منطقه کاست.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی بوده و حجم نمونه ۱۷۴ نفر ساکنین روستاهای شهرستان گیلان غرب است. نمونه ها به روش تصادفی نظام مند از ۶ روستا انتخاب شدند. از این ۶ روستا، ۳ روستا گروه مورد و ۳ روستا به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) با استفاده از آزمون های آماریT  مستقل، T زوجی، من ویتنی و کلموگروف اسمیرنف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار قبل از مداخله آموزشی، به ترتیب ۲۶٫۵۴±۹٫۰۳، ۶٫۱۱±۲٫۰۵ و ۴٫۴۸±۱٫۵۵ و بعد از آن به ترتیب ۳۴٫۳۷±۶٫۲۴، ۷٫۵۸±۱٫۴۴ و ۶٫۸۶±۱٫۳۷ بودند. آگاهی، نگرش و رفتار گروه مورد پس از مداخله آموزشی تفاوت معناداری با گروه شاهد و پیش از آزمون داشتند.
نتیجه گیری: برنامه آموزشی محقق ساخته بر آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به تب مالت در بین روستاییان شهرستان گیلان غرب تاثیر مثبت داشتند.