مقاله بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در نوزدان نارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در نوزدان نارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه انحصاری با شیرمادر
مقاله نوزاد نارس
مقاله بازدید منزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروج حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ادراکی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: رامبد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علی رغم تاکید جهانی بر تغذیه انحصاری با شیرمادر در طی شش ماه اول زندگی، بسیاری از مادران تغذیه با شیرمادر را متوقف می کنند. بازدید منزل به عنوان یک راهبرد مداخله ای، ممکن است بر طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر اثر بگذارد. لذا پژوهشی با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازدید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر بر روی نوزادان نارس انجام شد.
مواد و روش: این مطالعه یک پژوهش تجربی است که در آن نوزادان نارس با سن جنینی کمتر از ۳۷ هفته به طور تصادفی در دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و کنترل (۳۰ نوزاد) قرار گرفتند. برنامه آموزشی بازدید منزل به مدت ۶ ماه به گروه آزمون ارائه شد. گروه کنترل مراقبت های معمول بیمارستان را دریافت کردند. در طی ماههای اول، دوم، سوم و ششم تولد نوزاد الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین دو گروه تحت بازدید منزل و کنترل در ماههای دوم، سوم و ششم از نظر الگوی تغذیه ای تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05) و در این ماهها، درصد بیشتری از کودکان گروه مورد، تغذیه انحصاری با شیرمادر داشتند. همچنین طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در گروه تحت بازدید منزل (۱٫۷۵±۲٫۶۹ماه) بیشتر از گروه کنترل (۰٫۶۷±۱٫۲۴ ماه) بود (P£۰٫۰۵).
بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه گویای این بود که برنامه آموزشی بازدید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در نوزادان نارس موثر است. با توجه به اهمیت تداوم مراقبت ها، و اثرات مثبت تغذیه با شیرمادر، توصیه می شود مراقبین بهداشتی، برنامه آموزشی بازدید منزل را جز برنامه های خود قرار داده تا از این طریق بتوان در جهت ارتقاء سلامت نوزادان نارس قدم برداشت.