مقاله بررسی تاثیر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در پراکنش گیاه .Halostachys caspica Pall در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (مطالعه موردی: مرتع گمیشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در پراکنش گیاه .Halostachys caspica Pall در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (مطالعه موردی: مرتع گمیشان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله خاک شور
مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
مقاله مرتع گمیشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساورعلیا علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی (حبیب)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور هر گونه گیاهی در یک منطقه به طور اتفاقی نبوده، بلکه بر اساس روابط خاصی به وجود آمده که حاصل ارتباط عوامل محیطی با سرشت گونه است، در عین حال بخش وسیعی از استان گلستان که بالغ بر ۱۶۷ هزار هکتار وسعت دارد، تحت تاثیر پدیده شوری و قلیائیت قرار داشته، که استقرار گونه های شورروی نیز متاثر از این روابط خواهد بود. هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین مهمترین عامل های خاکی موثر در پراکنش و حضور گونه Halostachys caspica Pall در این منطقه است. برای این منظور پس از بازدید مقدماتی، منطقه مورد بررسی بر روی نقشه توپوگرافی مشخص و سپس سه منطقه (تراکم زیاد، نیمه متراکم و عدم حضور) انتخاب، و در پایان دوره مرطوب، با توجه به عمق ریشه دوانی گونه جهت تعیین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک، به روش تصادفی-سیستماتیک در طول ترانسکت اقدام به حفر پروفیل و نمونه برداری از خاک سه منطقه از عمق های ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری گردید. و پارامترهای بافت خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، مواد آلی، NPK اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد بررسی عوامل نظیر شوری و مقادیر فسفر و پتاسیم خاک بین محدوده حضور این گونه و محدوده عدم حضور گونه نسبت به دیگر خصوصیات خاک تاثیر بیشتری بر پراکنش گونه Halostachys caspica Pall. در مرتع گمیشان نشان می دهند. لذا نتایج کلی نشان دهنده آن است که، در مرتع گمیشان حضور گونه با مقدار شوری رابطه معکوس و با مقدار فسفر و پتاسیم دارای رابطه مستقیم است.