مقاله بررسی تاثیر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه سفیدرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه سفیدرود
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید دریای خزر
مقاله پارامترهای بیوشیمیایی
مقاله مایع سمینال
مقاله رودخانه سفیدرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نویری شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده الهه
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیای رودسری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر ساله از طریق تکثیر مصنوعی میلیون ها عدد بچه ماهی سفید به رودخانه های ورودی به دریای خزر رهاسازی می شوند. در این بین مولدین نر نقش مهمی در فرآیند تکثیر مصنوعی دارند. به این دلیل بررسی اثر ترکیبات بیوشیمیایی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید مهاجر به رودخانه سفیدرود در نیمه اول فروردین ماه ۱۳۹۰ در مرکز تکثیر، پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت انجام پذیرفت. در این بررسی از اسپرم ۲۰ مولد نر (۱۰ نمونه مولدین نر ۳ ساله و ۱۰ عدد مولد نر ۴ ساله) و از تخم ۱۰ عدد مولد ماده ۴ ساله برای تکثیر استفاده شد. حدود یک میلی لیتر از اسپرم هر ماهی نر برای انجام لقاح و ۱ میلی لیتر به آزمایشگاه برای بررسی ترکیبات بیوشیمیایی انتقال داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین و انحراف معیار ترکیبات بیوشیمیایی در ماهیان ۳ و ۴ ساله مورد بررسی به ترتیب ۳٫۱±۱٫۲ و ۲٫۳±۰٫۶۸ گلوکز (میلی گرم در دسی لیتر)، ۲۳٫۵±۱۶٫۲۵ و ۳۰٫۶±۱۷٫۱ آلکالین فسفاتاز (میلی گرم در دسی لیتر)، ۱۸٫۳±۵٫۸ و ۲۲٫۴±۸٫۴۸ کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر)، ۲۹۱±۱۳۵٫۷ و ۲۹۷٫۱±۱۲۳٫۸ پروتئین کل (میلی گرم در لیتر)، ۲۶٫۳±۸٫۲۶ و ۲۳٫۴±۷٫۵۲ تری گلیسیرید (میلی گرم در دسی لیتر)، ۱۸٫۷±۳٫۳ و ۲۰±۳٫۵ اوره (میلی گرم در دسی لیتر) بدست آمد. جهت انجام آنالیز آماری و رسم نمودارها از نرم افزار SPSS و اکسل استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تخم های حاصل از لقاح اسپرم های مولدین نر ۴ ساله بیشترین میانگین درصد لقاح (۸۷ درصد) و درصد تفریخ (۸۲ درصد) و تخم های حاصل از لقاح اسپرم های مولدین نر ۳ ساله کمترین میانگین درصد لقاح (۷۸ درصد) و درصد تفریخ (۷۴ درصد) را داشتند. ارتباط گلوکز با درصد لقاح و ارتباط آلکالین فسفاتاز با درصد لقاح و درصد تفریخ منفی و عکس بدست آمد. همچنین ارتباط کلسترول، پروتئین کل، تری گلیسیرید و اوره با درصد لقاح و درصد تفریخ مثبت و مستقیم محاسبه گردید.