مقاله بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله سیلیسیک اسید
مقاله اسیدهای آمینه
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابتهاج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از کودهای زیستی همانند باکتری های محرک رشد، سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه برای کاهش دادن صدمات ناشی از تنش خشکی در گیاهان و بهبود عوامل فیزیولوژیکی همانند آنزیم های آنتی اکسیدان و در نتیجه بالا بردن میزان عملکرد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک از مدیریت های ضروری برای کنترل تنش خشکی در زراعت و همچنین زراعت گیاه جو می باشد. از این رو اثرآبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل A1: آبیاری کامل و A2: قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و سطوح عامل فرعی در پنج سطح شامل B1: کنترل (عدم مصرف باکتری، سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه) B2: بذر مال باکتری، B3: بذر مال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید، B4: بذر مال باکتری + محلول پاشی اسیدهای آمینه و B5: بذر مال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید به همراه اسیدهای آمینه طی آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا گذاشته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر آبیاری بر تمامی صفات در سطح احتمال ۱ در صد معنی دار است. بالاترین میزان عملکرد دانه به آبیاری معمولی اختصاص یافت. بالاترین میزان سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز به قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد مربوط بود. اثرات متقابل نشان دادکه بالاترین میزان عملکرد دانه به آبیاری معمولی وبه بذرمال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید + محلول پاشی اسیدهای آمینه تعلق داشت. همچنین بالاترین میزان سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز مربوط به قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و به بذر مال باکتری به همراه محلول پاشی سیلیسیک اسید + محلول پاشی اسیدهای آمینه و به ترتیب با (۴۷۲٫۸، ۱۵۶٫۱ و ۲۲۲٫۹ واحد بر گرم پروتئین) تعلق داشت.