مقاله بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی اسیدهای آمینه و سیلیسیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله تنش خشکی
مقاله اسیدهای آمینه
مقاله اسید سیلیسیک
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تنش خشکی مهمترین تنش غیرزیستی برای گیاهان است زیرا علاوه بر کاهش محصول، باعث کاهش میزان آب و زمین های قابل استفاده برای کشاورزی می شود. تحقیقات نشان داده است که باکتری های محرک رشد، سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه باعث کاهش اثرات سوء برخی از تنش ها از جمله تنش خشکی می شود. از این رو اثر آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شاملa1 : شاهد (آبیاری نرمال)،a2 : قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، تیمار دوم آزمایشی به عنوان سطوح عامل فرعی در پنج سطح سطح شامل b1: شاهد، b2: بذر مال باکتری (Azospirillum و Azotobacter و pseudomonas)،b3 : بذر مال باکتری (Azospirillum و Azotobacter و pseudomonas) به همراه محلول پاشی سیلیسیک اسید،b4 : بذر مال باکتری (Azospirillum و Azotobacter وpseudomonas ) به همراه محلول پاشی اسیدهای آمینه،b5 : بذر مال باکتری (Azospirillum و Azotobacter وpseudomonas ) به همراه محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه طی آزمایشی به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکی صفات اندازه گیری شده را کاهش داد اما باتلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه هم در شرایط آبیاری نرمال و هم در شرایط تنش خشکی صفات کلروفیل aو b، ارتفاع بوته، عملکرد سنبل و عملکرد دانه افزایش یافت. همچنین تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و مصرف توام اسید سیلیسیک و اسیدهای آمینه عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی به ترتیب به میزان %۲۷٫۷۶ و %۴۴٫۶۴ افزایش داد.