مقاله بررسی تاثیر بافت خاک و دبی آب آبیاری بر الگوی نفوذ آب از یک منبع نقطه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بافت خاک و دبی آب آبیاری بر الگوی نفوذ آب از یک منبع نقطه ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله جبهه رطوبتی
مقاله دبی قطره چکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانک بروجنی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی نافچی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی آبیاری قطره ای و مدیریت این سیستم برای کاهش خسارت ها و استفاده درست از آب و مواد مغذی خاک توسط گیاهان نیازمند آگاهی از چگونگی پخش رطوبت خاک در زیر محل تخلیه قطره چکان ها می باشد. شکل (قطر و عمق خاک خیس خورده) و روند پیش روی جبهه رطوبتی در خاک در محل تخلیه قطره چکان ها تابعی از نوع خاک (بافت، ساختمان و هدایت هیدرولیکی خاک)، شدت و مدت زمان کاربرد آب می باشد. در این تحقیق، با ساخت یک مدل فیزیکی اثر سه بافت رسی شنی، لوم رسی شنی و شنی لومی، چهار دبی کاربردی ۱٫۵، ۳، ۶ و ۹ لیتر در ساعت برای حجم آب آبیاری ۶۰ لیتر بر شکل و روند پیش روی جبهه رطوبتی در خاک تحت آبیاری قطره ای مطالعه شده است. نتایج حاصل از اجرای این تحقیق نشان داد که با افزایش دبی قطره چکان سطح خیس شده جبهه رطوبتی افزایش پیدا می کند و روند افزایش بسته به بافت خاک متفاوت خواهد بود. بدین معنی که در خاک با بافت رسی شنی با افزایش دبی سطح خیس شده افزایش بیش تری نسبت به دو خاک دیگر نشان داد که این امر سبب می شد جبهه رطوبتی در این خاک سطحی تر شود. ولی در خاک با بافت شنی لومی جبهه رطوبتی عمقی تر (باریک و کشیده تر) می شد. الگوی پیش روی جبهه رطوبتی، در خاک های با بافت رسی شنی، لوم رسی شنی و شنی لومی، به ترتیب برای تمام تیمارهای دبی کاربردی نزدیک به شکل نیم بیضی، سهمی و پیاز رطوبتی باریک و کشیده مشاهده گردید. با توجه به این که با افزایش دبی، سطح خیس شده جبهه رطوبتی افزایش پیدا می کند، در یک حجم مساوی آب آبیاری، در دبی های پایین عمق جبهه خیس شده بیش تر بود و با افزایش دبی، عمق جبهه خیس شده کم تر می شد و جبهه رطوبتی سطحی تر می شد. هم چنین نتایج نشان دادکه با افزایش دبی تغییرات مساحت خیس شده کاهش پیدا می کند. برای دبی بیش تر از ۶ لیتر در ساعت دیده شد که با افزایش دبی مساحت خیس شده افزایش قابل توجهی نداشته است. پس توصیه می شود که در طرح های آبیاری قطره ای از قطره چکان های با دبی بیشتر از ۶ لیتر در ساعت استفاده نشود.