مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی درونی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله بانک ملت شهر تهران
مقاله تعهد سازمانی
مقاله بازارگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنقلی پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: الهی گل اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» با توجه به متغیرهای میانجی در بانک ملت شهر تهران به عنوان یک سازمان خدماتی صورت گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که یک سو مفهوم «بازاریابی درونی» را به عنوان عامل ایجاد کننده «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بسنجد، از سوی دیگر تاثیر «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بر «بازارگرایی» و همچنین تاثیر مستقیم «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» را در بانک ملت شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده گردیده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۲۲ نفر انتخاب و در نهایت ۲۶۱ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که: ۱٫ بین بازاریابی درونی و بازارگرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۲٫ بین بازاریابی درونی و تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۳٫ بین بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۴٫ بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۵٫ بین تعهد سازمانی و بازارگرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ۶٫ بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.