مقاله بررسی تاثیر بازآموزی تعادل چند حسی بر کنترل وضعیتی سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بازآموزی تعادل چند حسی بر کنترل وضعیتی سالمندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله کنترل پوسچرال
مقاله باز آموزی تعادلی چندحسی
مقاله تست برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: افراد سالمند به صورت چشمگیری بیشتر از افراد جوان در شرایطی که تداخل حسی به وجود می آید دچار نوسان می شوند و احتمال افتادن بیشتری دارند. با توجه به چشم انداز افزایش جمعیت سالمندی در ایران آینده و عدم کنترل پوسچر مناسب و بالا بودن هزینه های عواقب احتمالی آن در این پژوهش به بررسی اثر آموزش تعادل چند حسی بر کنترل وضعیتی سالمندان و مقایسه آن با گروه کنترل پرداخته شده است.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی از روش نمونه گیری غیراحتمالی ساده استفاده شد و ۳۴ زن سالمند سالم در دو گروه مداخله (۱۹) و کنترل (۱۵) به ترتیب با میانگین سنی ۷۲٫۴ و ۷۲٫۹ سال در مطالعه شرکت نمودند. قبل و بعد از مداخلات درمانی جهت بررسی میزان کنترل پوسچرال و تعادل عملکردی سالمندان به ترتیب از صفحه نیرو و تست برگ استفاده شد. گروه مداخله در برنامه تعادلی چند حسی به مدت ۵ هفته و هفته ایی ۳ جلسه ۱ ساعته شرکت کردند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و تی وابسته انجام شد.
یافته ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بعد از طی دوره مداخله، تغییرات کنترل پوسچرال در دو شاخص طول مسیر و سرعت میانگین در حالت چشم باز (P= 0.001) و چشم بسته (P= 0.0001) و تست برگ (P= 0.002) بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرینات تعادلی چندحسی حتی در مدت زمان کوتاه می تواند باعث بهبود کنترل پوسچرال و همچنین تعادل عملکردی سالمندان شود.