مقاله بررسی تاثیر ایندول و ۵-هیدروکسی ایندول ۲-کربکسیلیک اسید بر روی رت های غیر دیابتی و دیابتی شده با آلوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ایندول و ۵-هیدروکسی ایندول ۲-کربکسیلیک اسید بر روی رت های غیر دیابتی و دیابتی شده با آلوکسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله ایندول
مقاله ۵-هیدروکسی ۲- کربوکسیلیک اسید
مقاله آلوکسان
مقاله انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم حبیبی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: آدینه فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی رودباری نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت قندی شایع ترین بیماری متابولیسم غیر طبیعی کربوهیدرات است که به علت نقص در ترشح انسولین یا نقص در عملکرد و یا هر دو ایجاد می شود. مشخص شده است که ملاتونین می تواند در متابولیسم قند نقش داشته باشد. بنابراین در این مطالعه اثر ترکیبات واجد حلقه ایندول (پیش ساز ملاتونین) روی رت های غیر دیابتی و دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش رت های دیابتی و غیر دیابتی در ۴ گروه طبقه بندی شدند. گروه کنترل رت هایی دیابتی و غیر دیابتی که روزانه آب و غذای معمولی در یافت کردند. گروه شم: رت های دیابتی و غیر دیابتی که روزانه ۰٫۵ میلی لیترروغن هسته انگور (بعنوان حلال ترکیبات ایندولی) در یافت کردند. گروه تجربی ۱  و 2: رت های دیابتی و غیر دیابتی که به ترتیب روزانه ۴mg/kg ایندول، و ۵ ۴ mg/kg -هیدروکسی ایندول ۲-کربوکسیلیک اسید (۵-HICA) در ۰٫۵ میلی لیتر روغن هسته انگور دریافت کردند. برای دیابتی کردن از آلوکسان با یکبار تزریق دوز ۱۵۰ mg/kg به صورت  IPاستفاده شد. در این پژوهش میزان قند خون، میانگین مصرف آب و ادرار، سطح انسولین سرم، اندازه گیری شد و بررسی های هیستولوژیکی از پانکراس نیز صورت گرفت.
یافته ها: نتایج پس از تیمار ۳۰ روزه نشان داد در گروه تجربی ۱ دیابتی میزان قند خون، مصرف آب و ادرار به صورت معنی داری در P<0.001 کاهش یافت. در حالیکه سطح انسولین این گروه نیز افزایش یافت .(P<0.001) در گروه تجربی ۲ دیابتی اثری کمتری بر میزان انسولین، قند خون و مصرف آب و ادرار داشت. همچنین بر رسی های بافت شناسی نشان دادند که ایندول در گروه تجربی ۱ دیابتی سبب ترمیم بافت پانکراس شده است.
نتیجه گیری: در این بررسی مشخص شد ایندول احتمالا اثرات سودمندی در کاهش قند خون و وافزایش سنتز انسولین و ترمیم پانکراس دارد.