مقاله بررسی تاثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۶۳۵ تا ۶۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همیشه بهار (.Calendula officinalis L)
مقاله کود فسفات زیستی
مقاله کمپوست زباله شهری
مقاله کود آلی گرانوله
مقاله ورمی کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بهبود عملکرد دانه و افزایش عملکرد کیفی گیاهان دارویی، استقرار سیستم کشاورزی پایدار و بکارگیری کودهای زیستی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدلیل بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای کمپوست (بدون کود آلی، کمپوست زباله شهری، کود آلی گرانوله و ورمی کمپوست) و کود فسفاته زیستی (تلقیح و عدم تلقیح) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح احتمال %۵ انجام شد. نتایج نشان داد که کود فسفات زیستی دارای تاثیر معنی داری بر روی ارتفاع بوته، عملکرد گل، وزن هزاردانه، تعداد گل و شاخص برداشت دانه نداشت، ولی تاثیر آن بر قطر گل، تعداد ساقه های فرعی، عملکرد زیست توده، عملکرد بذر و شاخص برداشت بود. همچنین در بیشتر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد (بدون کود آلی، بدون تلقیح) وجود داشت. مصرف کودهای زیستی باعث افزایش معنی دار ارتفاع بوته، عملکرد بیوماس، وزن هزاردانه و شاخص برداشت شد؛ درحالی که قطر گل، تعداد ساقه های فرعی، عملکرد گل خشک، تعداد گل در مترمربع و عملکرد بذر تحت تاثیر قرار نگرفتند. البته در بیشتر صفات کود آلی ورمی کمپوست به همراه کود فسفاته بارور-۲ دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود و بر افزایش اجزای عملکرد همیشه بهار اثر مثبت گذاشته و موجب بهبود عملکرد دانه گردید.