مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی سازمانی
مقاله فرهنگ انطباق پذیری
مقاله انعطاف پذیری منابع انسانی
مقاله انعطاف پذیری مهارتی
مقاله انعطاف پذیری رفتاری
مقاله انعطاف پذیری کارکردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهی جبار
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی اردکانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الزام سازمان ها به پاسخ گویی سریع به تغییرات تقاضا و خلق فرصت های استراتژیک، کانون توجهات را به سمت و سوی کارآفرینی سوق می دهد، به نحوی که توجه اندیشمندان بیش از پیش بر عوامل موثر بر ارتقای کارآفرینی معطوف می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه تاثیرگذاری انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی در پژوهشگاه صنعت نفت ایران، انجام شده است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارمندان شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبتی بین فرهنگ انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. بین ابعاد انعطاف پذیری کارکردی و رفتاری با فرهنگ انطباق پذیری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین انعطاف پذیری مهارتی و فرهنگ انطباق پذیری رابطه معناداری مشاهده نشد.