مقاله بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه هیات مدیره
مقاله استقلال هیات مدیره
مقاله هزینه های نمایندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های هیات مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای شامل ۷۷ شرکت طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد و برای اندازه گیری آن از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: ۱) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و ۲) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیات مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیات مدیره که نشان دهنده استقلال هیات مدیره است در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که بین اندازه هیات مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیات مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.