مقاله بررسی تاثیر امواج فراصوت و سرمادهی بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد (.Myrtus communis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر امواج فراصوت و سرمادهی بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد (.Myrtus communis L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله ریشه چه
مقاله ساقه چه
مقاله گیاه مورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندیان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مورد (Myrtus communis) یکی از گیاهان متعلق به خانواده Myrtaceae است و بذر این گیاه برای جوانه زنی به شکستن خواب بذر نیازمند می باشد. این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر امواج فراصوت و مقایسه آن با تیمار سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد و بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه اجرا شد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار و ۷ تیمار اجرا شد. تیمارها شامل سرمادهی بذر به مدت دو ماه، عدم سرمادهی و عدم استفاده از امواج (شاهد) و همچنین بذور در پنج مدت زمان مختلف (۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ ثانیه) در معرض امواج فراصوت ۴۲ KHZ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار امواج فراصوت بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی و بر کلیه صفات مورد بررسی داشت و اختلاف معنی دار بین تاثیر سطوح زمانی امواج بر صفات مذکور نیز مشاهده نشد (دانکن ۵ درصد). همچنین به منظور شکستن خواب بذر این گیاه، سرمادهی بهتر از تیمار شاهد (عدم استفاده از امواج و عدم استفاده از سرما در شکستن خواب) بود. با در نظر گرفتن کمترین هزینه و زمان، تیمار ۳۰ ثانیه به عنوان بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر این گیاه دارویی معرفی شد.